การศึกษาเชิงวิเคราะห์พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กตามแนวมงคลสูตร : ศึกษาเฉพาะกรณีมงคลข้อที่ 1,2,3,4,5 และ 6 = An analytical study of children's moral development in the light of Mangala Sutta : The case study of the blessings No. 1,2,3,4,5 and 6 /

ผู้แต่ง
ชนมน เทพสุด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ช136ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.