ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย = Teachers' Attitude Toward Application of Good Governance To Educational Institution Management in Bangkok-Noi District, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระทองจันทร์ กิตฺติปาโล (กิ่งเกษ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ท253ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-น), 278 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.