การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์ในอรรถกถาธรรมบท = The interaction between monks and lay people in Dhammapada

ผู้แต่ง
พระสามารถ ปสนฺโน (บุญรัตน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ส654ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.