การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of the Principles Of Buddhism for Human Development in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระราเชนทร์ วิสารโท (ไชยเจริญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร437ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 123 หน้า ; 30 ซม.