การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย : สภาพการศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหา = The education of monks novices in Mahamakut Buddhist university : problems and solvent problems /

ผู้แต่ง
พระสมนึก ต๊ะรังษี (สมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.37 ส253ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.