ปฏิจจสมุปบาทตามพระพุทธวจนะกับทรรศนะพระสงฆ์ไทยบางรูป = Dependent origination according to the Buddha's work and some views of Thai-monk

ผู้แต่ง
พระมหามงคล ขนฺติธีโร (ศรีสวัสดิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ม114ป 2536
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ), 94 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.