สวัสดิการสังคมเพื่อคนด้อยโอกาส : นโยบายว่าด้วยการกินดี อยู่ดี มีสุข มีสิทธิ /

ผู้แต่ง
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1