ทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีที่มีต่อพระภิกษุ และพระพุทธศาสนายุคโลกาวิวัตน์

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม ชินวํโส (ประอาง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ก783ท 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.