บทบาทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด : ศึกษากรณีการพัฒนามหาวิทยาลัยและการบริการสังคม = Role of Mahamakut Buddhist University, Roi-Et Campus : A Case Study of Historical Development and Social Services /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญเกิด กิตฺติปาโล (เรืองศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.37 บ394บ 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฒ), 269 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.