การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 = Promoting grade 4-6 students affection in reading habits from households by school under Mahasarakham primary education service office 2 /

ผู้แต่ง
สิทธิรัตน์ ฉายจิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.42 ส721ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.