กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 = Academic management strategies that affect student quality of the school under the secondary educational service area office 1 /

ผู้แต่ง
สมคิด ประสานพิมพ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส234ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.