ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Insight of basic education commission's roles and duties in making educational arrangements in elementary school in Kaset Wisai district of Roi Et province /

ผู้แต่ง
พีรวิชญ์ ชอบขาย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1