การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา = Arrangement of information techno-logy system for administration of basic education institutes under Nakhonratchasima provincial administrative organization /

ผู้แต่ง
พิจิตรา นรดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ637ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.