การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = Good Governance-Based Administration in Basic Education Institutes under Office of Buriram Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
ชุลีพร ตาทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ช256ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 173 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.