การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 = The Operation on the Internal Quality Assurance in Basic Education Institutes Under Office of Ubon Rachathanee Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
จินตนา สมพงษ์พันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 จ482ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.