การจัดสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ = Instructional Settings Culminating in Students' Learning at Chom Phra Prachasan School, Chom Phra District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ (สมานมิตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1