ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = The Relationship Berween School Management And Goverance Effectiveness of School Governance With The Scripture, Department of Education, The First Group Of The Office of National Buddhism /

ผู้แต่ง
พระครูพิศาลธรรมานุสิฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ757ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 169 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.