การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 = Educational Resource Mobilization Effecting Schooling Adminstration in Schools of Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2

ผู้แต่ง
วัลย์ณภัสร์ กนกหงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว443ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 136 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.