การจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามทัศนะของผู้อำนวยการและครูผู้สอน = Education Management in the Opportunity School, Phon Sawan District, Nakhon Phanom Province According to the Director and Teachers /

ผู้แต่ง
พระกฤตนัน อภิปุญฺโญ (อังคะฮาด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ก276ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.