ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 = The Attitude of Matheyom 4-6 Students Toward English Progam in Chaichimplee School, Office of Secondary Education, Bangkok Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พระจำลอง สุปญฺโญ (มหาชัย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1