การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Students' Political Socialization : A Case Study of Occupation Certificate Students, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok /

ผู้แต่ง
เจริญ แฉกพิมาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320 จ722ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 93 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.