ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Factors Affecting the Decision-Making in Election of the Member of Pa-Ngiw Sub-District Administrative Organization Council, Wiang Pa Pao District, Chiangrai Province /

ผู้แต่ง
วิลาสินี วรกุลพนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1