การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ = The sufficiency economy application of Kasetsombun Tambon administrative organization personnel in Kasetsombun district, Chaiyaphum province /

ผู้แต่ง
บุญเพ็ง วาสุชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 บ522ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 149 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.