การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี = People's participation in local government : A case study of Bangkurat Tambon administration organization, Bangbuathong district, Ninthaburi province /

ผู้แต่ง
นิมิตร ไชยรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 น633ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 159 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.