ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 = The leadership of administrators towards the effectiveness of administration in school under Nonthaburi primary education service area office 2

ผู้แต่ง
อาลิยะ บุนทะวง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1