ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 = The leadership of administrators towards the effectiveness of administration in school under Nonthaburi primary education service area office 2

ผู้แต่ง
อาลิยะ บุนทะวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.39 อ666ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.