การจัดการความขัดแย้งของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีต่อการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The conflict management of public health volunteers in their works : A case study of Bangban district Phranakornsriayatthaya province /

ผู้แต่ง
ประเวศ อุ่นสถาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.78 ป383ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 77 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.