การปกครองในสถาบันครอบครัวตามหลักคำสอนเรื่องจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = Administration in the Family Institution Based on Ethical Teachings in Busshist Philosophies

ผู้แต่ง
พระธงไชย อภิวฑฺฒโน (แสงจันทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ธ117ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 92 หน้า ; 30 ซม.