การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนย์เครือข่ายเมืองจำปาขัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Teachers' incentives to perform in their network centre under Roi-Et elementry education service office 2, Suwannaphum district, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
สมพร หงษ์ศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ส265ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.