การนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 = Application of Buddhism's Four Sublime States of Mind to School Principals' Administration under Secondary Education Service Office 26 /

ผู้แต่ง
พระจิตติ จิตฺตธมฺโม (ทรงราศรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 จ419ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 99 หน้า ; 29 ซม.