ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = Student Guardians' Satisfaction With Proving Education At Schools in Kanthara Wichai District, Maha Sarakham Province

ผู้แต่ง
พระทรงศักดิ์ นิราลโย (ภูเงินช่อ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1