รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Enhancing professionals ethics for graduate students majoring in library and information science /

ผู้แต่ง
ชุติมา สัจจานันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 020 ช617ร 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฉ, 162 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.