การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An Application of Four Iddhipada in Education of Samakkhi Wittayathan School's Students, Chiang Mai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระสุทัศน์ สุทสฺสโน (วงค์สถาน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส778ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ), 129 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.