การนำหลักสันโดษมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของสังคมไทย = The Application of Sufficient Possession to Leading Life in Thai Society /

ผู้แต่ง
พระสนิท ปภสฺสโร (มณีใส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส213ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 116 หน้า ; 29 ซม.