การนำหลักเบญจธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี = Prathom 4-6 Students' Implementation of Pancadhamma in The Daily Lives, Matthayom Sammajivasil Bangpra School, Si Racha District, Chon Buri Province /

ผู้แต่ง
อุทัยวรรณ วรศักดิ์เสนีย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 อ823ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฏ), 124 หน้า ; 30 ซม.