การดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรโรงเรียนสตรีปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Living lives according to Tri-Sikkha principle of officers of Satree Pakphanang school, Pakphanang district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
เบ็ญจา เมืองโคตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 บ795ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท), 202 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.