การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An analytical study of the spending treasures according to Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
ประยูร ฉิมมาฉุย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ป365ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 93 หน้า ; 30 ซม.