การประยุกต์ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา = Application of Ynisomanasikara in Solving Students' Learning Problems in Higher Education Level /

ผู้แต่ง
ศุภกาญจน์ วิชานาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ศ676ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฐ, 252 หน้า ; 30 ซม.