การนำหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด = Application of States of Reconciliation in Buddhism to Educational Personnel's Work Performance in Chaturaphak Phiman District, Roi-et province /

ผู้แต่ง
ยุทธศิลป์ ศรีโยธี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1