การนำหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด = Application of States of Reconciliation in Buddhism to Educational Personnel's Work Performance in Chaturaphak Phiman District, Roi-et province /

ผู้แต่ง
ยุทธศิลป์ ศรีโยธี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.6 ย365ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 173 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.