การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' application of Theravada Buddhist philosophies to lead their daily lives in Tambon Na Ngam, Selaphum district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
พระครูพิสิฐพัฒนาภิรม วิจิตฺโต (ศรีหล้า)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ778ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ณ), 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.