ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของการงดเว้นอบายมุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An analytical study of the advantages of abstaining from courses of ruin in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาลันดอน สุทฺธจิตฺโต (จักษุแจ้ง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ล155ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.