การมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบางบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = Teachers' participation in students' moral development : A case study of Bangban district, the office of Phranakhorn Sri Ayutthaya educational service area 2 /

ผู้แต่ง
อุไร เสือทรงศีล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.114 อ857ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ด), 176 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.