ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำทางการเมืองที่พึ่งประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา = People's Opinion Towards The Desirable Political Leadership According To Buddhist Philosophy of Local Politicians in chachoengsao Province /

ผู้แต่ง
จันทรามาศ สุริเย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.39 จ282ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ม, 422 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.