การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ = How to take the philosophy of sufficiency economy to use for life living of people in Tungphra sub-district, Khonsan district, Chaiyaphum province /

ผู้แต่ง
สมปอง ภู่สูงเนิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ส261ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-น) 184 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.