ศึกษาวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา = An Analytical Study on Principles of Sufficiency Economy Philosophies in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระทองมี สิรินฺธโร (ประสารทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1