ญาณวิทยาในพุทธปรัญาเถรวาทกับญาณวิทยาของเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ = Epistemology in Thera vada buddhist Philosophy And Epistemology of Plato : A Comparative Study /

ผู้แต่ง
นนทพันธ์ มาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 121 น156ญ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฌ, 68 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.