บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา = Integration of Buddhist propagation with Buddhist philosophical literary works /

ผู้แต่ง
พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ (ตลับทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3188 บ547บ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 289 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.