สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานีตามความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณร = The opinions of monks and novices towards Sangha's educational management in Pattani province /

ผู้แต่ง
สรายุทธ สุระตโก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1