รายงานการวิจัยบทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = The effect of the Sufficiency Economy on the Psychological Trait of the Employee in the Sufficiency Economy Management Organization /

ผู้แต่ง
ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
Corporate Author
ทิพย์สุดา เมธีพลกุล, ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์, บุรชัย อัศวทวีบุญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1