ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Guardians' Attiude Towards The Educational Management of Preschool Children Development Center, Mae Rim District, Chaing Mai Province

ผู้แต่ง
ปทิตตา ขวัญมณีกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1