การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Educaitonal Managements For Pre-School Children At Preschool Child Development Centres in Roi Et Province's Chang Han District /

ผู้แต่ง
นันทิยา ไชยโสภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1